Rekrutacja     Opłaty     Rada Rodziców  

Rekrutacja dzieci do
Przedszkola nr 31 "Pod Tęczą"
na rok szkolny 2014/2015
będzie przebiegała od 10.03.2014r.

 

UWAGA !


Nabór na Nowy Rok Szkolny będzie przebiegał

od 10 marca 2014r od godziny 8.00 do 31 marca 2014r do godziny 15.00


Adres strony do zapisów:

http://konin.przedszkola.vnabor.pl

Formularz zgłoszeniowy należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Dla dzieci, które już chodzą do przedszkola wydawane są w grupach karty kontynuacyjne.

 

                                                                                                

ZAPRASZAMY

 

 


Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności

 

 
1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
- dzieci pięcioletnie i sześcioletnie
- dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą
niezdolność do pracy, oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
- dzieci z rodzin zastępczych
- dzieci już uczęszczające do danego przedszkola
- dzieci obojga rodziców pracujących
- dzieci z rodzin o dochodach na jedną osobę poniżej kwoty
najniższej emerytury
- dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci).

2. Jeżeli liczba miejsc w przedszkolu jest równa liczbie przyjętych
kart zgłoszenia, przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje Dyrektor.

3. Jeżeli liczba zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc
jakimi dysponuje przedszkole, Dyrektor przedszkola powołuje komisję
w składzie:
- Dyrektor jako przewodniczący
- przedstawiciel Rady Rodziców
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

4. Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne.

5. W terminie do 31 maja Dyrektor podaje do wiadomości listę
przyjętych dzieci oraz listę rezerwową poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

6. Dopuszcza się przyjmowanie dzieci w trakcie roku szkolnego,
pod warunkiem, że w przedszkolu są wolne miejsca.

7. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności
dzieci zameldowane na terenie Gminy Konin.